Privātuma politika

Pārziņa identitāte un kontaktinformācija

Pārzinis Jūsu personas datu apstrādei ir ZS Rožkalni Reģ.Nr. 47404003448, adrese Ogres nov., Lēdmanes pag., Lēdmane, “Puķītes”, LV-5011 , kontaktinformācija info@ledmanesgranulas.lv .

Pārziņa personas datu aizsardzības speciālista kontaktinformācija: Andis Narovskis, 29284898.

Šī privātuma politika nosaka ZS Rožkalni, adrese Ogres nov., Lēdmanes pag., Lēdmane, “Puķītes”, LV-5011, personas datu aizsardzībā piemērojamos pamatprincipus, kurus ZS Rožkalni piemēro veicot personas datu apstrādi.

Visi termini šajos noteikumos tiek tulkoti Eiropas Parlamenta un Padomes regulas Nr. 2016/679 par fizisku personu aizsardzību attiecībā uz personas datu apstrādi un šādu datu brīvu apriti (turpmāk – Vispārīgā datu aizsardzības regula) izpratnē.

Datu apstrādes nolūki un juridiskais pamats.

Personas datu apstrādi ZS Rožkalni veic atbilstoši definētiem personas datu apstrādes mērķiem un personas datu apstrādi veic tikai saskaņā ar tiem. Personas dati (piemēram, vārds, uzvārds, personas kods, e-pasts vai pasta adrese, tālruņa numurs, personīgie ziņojumi utt., izmantojot Vietnes kontaktformas, e-pastu vai cita veida pastu) tiek izmantoti, lai izpildītu pasūtījumu un ievērotu likuma prasības. Iepriekšminēto datu apstrāde ir nepieciešama klienta identificēšanai, līguma sagatavošanai, noslēgšanai un noslēgšanas fakta pierādīšanai, pakalpojumu darbības nodrošināšanai/uzturēšanai, klientu apkalpošanai, iesniegumu un iebildumu izskatīšanai un apstrādei, norēķinu administrēšanai, kā arī citiem ar līgumu noslēgšanu vai izpildi tieši saistītiem nolūkiem.

Datu apstrādes tiesiskais pamats ir Regulas 6. panta 1.punkta b. apakšpunkts, kas nosaka, ka datu apstrāde ir likumīga, ja apstrāde ir vajadzīga līguma izpildei vai pasākumu veikšanai pēc datu subjekta pieprasījuma pirms līguma noslēgšanas. Uzņēmums personas datus glabā tikai tik ilgu laiku, lai sasniegtu noteiktos personas datu apstrādes mērķus.

Personu datu lietotāji

ZS Rožkalni iegūtie personu dati ir pieejami darbiniekiem, kam tie ir nepieciešami tiešo pienākumu veikšanai, lai izpildītu vai noslēgtu attiecīgu pakalpojumu sniegšanas līgumu.

Videonovērošana

ZS Rožkalni  savā teritorijā Ogres nov., Lēdmanes pag., Lēdmane, “Puķītes”, LV-5011 veic videonovērošanu. Iegūtie dati tiek iegūti noziedzīgu nodarījumu novēršanai un atklāšanai saistībā ar īpašuma aizsardzību; kārtības un drošības nodrošināšanai ēkās un teritorijā.

Datu subjekta piekļuve personas datiem

Datu subjektam ZS Rožkalni  nodrošina piekļuvi saviem personas datiem, kas par to savākti, lai datu subjekts pārliecinātos par tās likumīgumu. ZS Rožkalni  nodrošina, ka datu subjekti pirms viņu datu apstrādes tiek informēti saskaņā ar Vispārīgās datu aizsardzības regulas 13. un 14.pantu.

7Jums ir tiesības pieprasīt ZS Rožkalni  piekļūt Jūsu kā datu subjekta apstrādātajiem personas datiem, lūgt neprecīzo personas datu labošanu vai dzēšanu, iesniedzot pamatojumu Jūsu lūgumam, likumā noteiktajos gadījumos lūgt Jūsu personas datu apstrādes ierobežošanu, kā arī iebilst pret datu apstrādi. Jums jebkurā gadījumā ir tiesības iesniegt sūdzību par nelikumīgu Jūsu personas datu apstrādi Datu valsts inspekcijā, ja jums par to rodas šaubas.

Datu nodošana

ZS Rožkalni  nenodod Jūsu personas datus trešajām personām, izņemot gadījumus, kad to nosaka normatīvie akti.

Sīkdatņu politika

Mūsu interneta vietne www.ogresceplis.lv izmanto sīkdatnes, lai uzlabotu piedāvāto pakalpojumu kvalitāti. Mēs izmantojam Google Analytics un Facebook sīkdatnes. Sīkdatnes izmantojam, lai iegūtu apmeklējuma statistiku, novērtētu reklāmas efektivitāti un rādītu mērķētu reklāmu.

Gadījumā, ja ZS Rožkalni  Jūsu personas datu apstrādē iesaista personas datu apstrādātājus, tad ZS Rožkalni  ir pārliecinājusies, ka apstrādātājs nodrošina tādu tehnisko un organizatorisko pasākumu īstenošanu, kas atbilst Vispārīgās datu aizsardzības regulas prasībām, tostarp ZS Rožkalni  noteiktajām drošības prasībām.

Par datu aizsardzības jautājumiem Jūs varat sazināties ar ZS Rožkalni  pa tālruni: 29284898 vai e-pastu info@ledmanesgranulas.lv. ZS Rožkalni  ir ieinteresēta, lai Jūs gūtu pārliecību par Jūsu apstrādāto datu likumīgumu un godprātību un ZS Rožkalni  sniegs Jums visu nepieciešamo informāciju, lai Jūs šādu pārliecību varētu gūt.